نمونه جداول

جدول ساده


# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 سینا قویدل @mdo
2 داود جعفر زاده @fat
3 هانیه خانی @twitter

جدول با قابلیت هاور


# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 حسین سبکدستی @mdo
2 راحله کریمی @fat
3 سیامک موسی زاده @twitter

جدول پیشرفته


شرکت توضیحات مبلغ وضعیت
راه ترابر حمل و نقل 12000.00$ انتظار پرداخت
راه ترابر حمل و نقل 12000.00$ پرداخت شده
راه ترابر حمل و نقل 12000.00$ تکمیل پرداخت
راه ترابر حمل و نقل 12000.00$ تکمیل پرداخت
راه ترابر حمل و نقل 12000.00$ پرداخت شده