دکمه های اصلی

دکمه های اصلی دور گرد

ساختار رنگی دکمه ها

دکمه های گروهی

دکمه های لیستی

دکمه با قابلیت انتخاب اکشن

اندازه دکمه ها

دکمه عریض

دکمه با قابلیت چینش

دکمه با آیکون