انواع نمودار ها

دایره ای

خطی

رادار

دایره ای

ستونی

دایره ای