المان های طراحی فرم

المان های فرم

راهنمایی های لازم جهت پر کردن فیلد

info@aroy.ir

فرم خطی

فیلد های درج پیام ها

گزینه های انتخابی
دکمه های روشن / خاموش