جداول حرفه ای و رسپانسیو

جداول رسپانسیو

کد شرکت قیمت تغییرات تغییرات % بازشده بیشترین کمترین مقدار
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395
2142 شرکت آروی دیزاین سهامی خاص $1.38 -0.01 -0.36% $1.39 $1.39 $1.38 9,395